Новини

"Синьо училище"


От 19-22 юни по Проект BG05M2OP001-3.002-0016 Бъдещето днес-образование и интеграция, ученици от училището бяха на Синьо училище в СОК Камчия.

Родителска среща


На 17.10.2016 г. ще се проведе родителска среща за избор на членове на Обществен съвет от родителите.