Актуални проекти

ПРОЕКТИ


1.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 \Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)\ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма \Наука и образование за интелигентен растеж\, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и...