ПРОЕКТИ

1.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 \"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)\" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма \"Наука и образование за интелигентен растеж\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

2. Проект BG05M2OP001-3.002-0016 „Бъдещето днес – образование и интеграция”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

3.  Проект по Национална програма   “ Ученически олимпиади и състезания”, модул “ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

4. В схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”