Проект „Успех за теб“

От месец февруари – 2024 г. стартира нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС, който ще даде възможност на ОУ “Христо Ботев да помогне на учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект. Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания.