„Синьо училище“

От 19-22 юни по Проект BG05M2OP001-3.002-0016 „Бъдещето днес-образование и интеграция“, ученици от училището бяха на „Синьо училище“ в СОК Камчия.