Стратегии и правилници

Правилник на училището

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Програма за превенция на ранното отпадане на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Христо Ботев" с. Църквица